Vzor kúpnej zmluvy, E.i.E. s.r.o

(Verzia z 1.12.2019)​

Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:

 Názov:      E.I.E., s.r.o.    

(ďalej len „Predávajúci “)

a

Kupujúci:

 Názov:                                                       

ICO :                                                                                             

IC DPH:                                                                        

Sídlo:                                                                                

(ďalej len „Kupujúci“)                                      

 

Článok I.

Preambula

Predávajúci  je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci zariadenia Ski- und Snowboard Simulator ALL IN ONE model ________________ , ktorý pozostáva z:

Software:                                                      _______________

Príslušenstvo softwaru:                                 _______________

Hardwaru:                                                      _______________

Evidenčné . č.:                                               _______________

Osobitné vybavenie:                                      _______________

 

(ďalej len „Predmet kúpy“).

  Článok II.

Predmet Zmluvy

2.1        Predávajúci predáva do výlučného vlastníctva Kupujúcemu Predmet kúpy a Kupujúci sa zaväzuje Predmet kúpy prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu dojednanú v bode 3.1 tejto zmluvy.

2.2        Predávajúci sa zaväzuje spolu s Predmetom kúpy odovzdať aj všetku príslušnú technickú dokumentáciu spolu s úplným príslušenstvom a vybavením Predmetu kúpy v  stave spôsobilom na užívanie za účelom, na ktorý je Predmet kúpy určený.

2.3        Kupujúci berie na vedomie, že akýkoľvek zásah alebo manipulácia so softvérom ktorý je súčasťou Predmetu kúpy, vrátane jeho kopírovania rozširovania, rozmnožovania či už odplatne alebo bezodplatne,  sa zakazuje. Software je chránený autorským právam výrobcu a zásah do neho môže mať trestnoprávne následky.

Článok III.

Kúpna cena

3.1   Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmet kúpy dojednanú kúpnu cenu vo výške ____________,- EUR (slovom: __________________euro) bez DPH.

3.2        Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude zaplatená nasledovne:

3.2.1     1. časť kúpnej ceny vo výške 70 % z kúpnej ceny, t. z. vo výške _____________,- EUR bez DPH (slovom: __________________euro) zaplatí Kupujúci v lehote do 5 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy.

3.2.2     2. časť kúpnej ceny vo výške 20 % , t. z. vo výške _____________,- EUR bez DPH (slovom: __________________euro) zaplatí Kupujúci v lehote do 5 kalendárnych dní od písomného oznámenia záväzného termínu dodávky Predmetu kúpi Predávajúcim a to vo e-mailu, pričom termín dodania Predmetu kúpy musí byť najneskôr do 95 dní od zaplatenia 1. časti kúpnej ceny.

3.2.3     3. časť kúpnej ceny vo výške 10 % , t. z. vo výške _____________,- EUR bez DPH (slovom: __________________euro) zaplatí Kupujúci v lehote do 14 dní od prevzatia Predmetu kúpy formou preberacieho protokolu.

3.3        Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

3.4        V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny, má Predávajúci právo účtovať Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia v zmysle § 369 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka.

Článok IV.

Prechod vlastníckeho práva

 4.1        Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v zmysle § 445 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka prejde vlastnícke právo k Predmetu kúpy z Predávajúci na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III. tejto Zmluvy.

 Článok V.

Stav predmetu kúpy, záručná doba, zodpovednosť za vady a za škodu

 5.1    Predávajúci vyhlasuje, že Predmet kúpy nemá žiadne právne ani faktické vady, jedná sa o nové doposiaľ nepoužívané zariadenie. / Predávajúci vyhlasuje, že Predmet kúpy nemá žiadne právne ani faktické vady, jedná sa o použité, výrobcom renovované zariadenie a je plne funkčné za účelom, na ktorý je Predmet kúpy určený.

5.2        Kvalita a funkčnosť Predmetu kúpy je garantovaná počas celej záručnej doby, ktorá je uvedená v Garančných podmienkach výrobcu Predmetu kúpy (záručný list) a ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Predmetu kúpy Kupujúcim o čom bude spísaný preberací protokol. Podmienkou trvania záruky je používanie zariadenia v zmysle a v súlade s technickou dokumentáciou a dodržiavaním Podmienok servisu a údržby,  ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.  Podmienkou trvania zarucnej doby je vykonanie pravidelnej ročnej servisnej prehliadky funkčnosti predmetu kupy  autorizovanou firmou.

5.3        Kupujúci je povinný vady Predmetu kúpy písomne oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení.

5.3        Kupujúci je povinný vrátiť vadné zariadenie, resp. jeho časť/ti Predávajúcemu podľa možností čo najskôr. Predávajúci v primeranej lehote odstráni reklamovanú vadu zariadenia, resp. jeho časť/ti zariadenia, v súčinnosti s výrobcom zariadenia.

5.4        Dodaním náhradnej časti bez vád alebo poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sú všetky nároky Kupujúceho z reklamovanej vady vadného zariadenia resp. jeho časti, vrátane náhrady škody považované za vysporiadané.

5.6        Predávajúci nezodpovedá v súlade s § 374 Obchodného zákonníka za škodu vzniknutú v prípade prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle Predávajúceho a bráni mu v splnení jeho povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal (vis maior). Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény.

5.7        Nebezpečenstvo vzniku škody na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho dňom jeho prevzatia a podpísaním preberacieho protokolu.

Článok VI.

Odovzdanie predmetu kúpy

 6.1        Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v dohodnutom termíne najneskôr do 95 dní od zaplatenia 1. časti kúpnej ceny dojednanej v bode 3.2.1 tejto zmluvy. Miestom odovzdania je _____________ . Neoddeliteľnou súčasťou odovzdania predmetu je inštalácia zariadenia, školenie technického personálu a užívateľské školenie trénerov. 

6.2     Predávajúci nie je v omeškaní ak dôjde k neskoršiemu dodaniu Predmetu kúpy z dôvodov na strane Kupujúceho.

6.3        Predávajúci zabezpečí inštaláciu Predmetu kúpy v lehote do ______dní od dodania Predmetu kúpy, tak aby Kupujúci Predmet Kúpy užíval v súlade s jeho účelom čo najskôr

6.4        Školenie technického personálu a trénerov ako aj inštaláciu Predmetu kúpy zabečí Predávajuci.

6.4        O dodaní a prevzatí Predmetu kúpy ako aj o jeho inštalácii vyhotovia zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

7.1      V prípade závažného porušenia zmluvných povinností má poškodená strana právo odstúpiť od zmluvy. Závažné porušenie povinností v zmysle tejto zmluvy je najmä :

  1. a) nezaplatenie 2. časti kúpnej ceny v lehote v zmysle bodu 3.2.2 tejto zmluvy
  2. b) nedodanie predmetu kúpy Predávajúcim bez zavinenia Kupujúceho

7.2        Predávajúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak:

  1. a) proti Kupujúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
  2. b) Kupujúci vstúpil do likvidácie,
  3. c) Kupujúci koná v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a na písomnú výzvu Predávajúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni.

7.3        Odstúpenie musí mať písomnú formu a účinnosť nadobúda dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

7.4        Kupujúci hradí všetky vzniknuté náklady, spojené s odstúpením Predávajúceho od tejto zmluvy. Tieto náklady je Predávajúci oprávnený započítať voči nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Článok VIII.

Skončenie zmluvy

8.1        Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť nasledovným spôsobom:

  1. a) písomnou dohodou zmluvných strán,
  2. b) odstúpením od zmluvy v zmysle predchádzajúceho článku.

8.2        Táto zmluva zaniká v prípade ak Kupujúci nezaplatí 1. časť kúpnej ceny v zmysle bodu 3.2.1 tejto zmluvy.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 9.1        Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami, pričom ju možno dopĺňať a meniť len vo forme písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov a to na základe súhlasného prejavu vôle obidvoch zmluvných strán.

9.2        Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

9.3        Zmluvné strany sa zaväzujú všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou dohodou.

9.4        Ak sú alebo sa stanú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných zmluvných ustanovení. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť právne neúčinné ustanovenie úpravou právne prípustnou tak, aby novou úpravou bol dosiahnutý  hospodársky účel sledovaný neplatným ustanovením.

9.5        Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

9.6        Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom na nej potvrdzujú, že si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ju podpisujú nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

9.7        Súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č.1 –  Technická dokumentácia  v anglickom jazyku so záručnými podmienkami výrobcu, podmienkami servisu a údržby

Príloha č. 2 –  Preberací protokol

Príloha č. 3 –  Potvrdenie o zaškolení personálu