Všeobecné obchodné podmienky, E.i.E. s.r.o

Zľava z nájomného
Nájomca má nárok na pomernú zľavu z nájomného iba vtedy, pokiaľ môže predmet nájmu užívať len obmedzene a to v prípade, že si prenajímateľ neplní/ nesplnil včas a/alebo riadne svoje povinnosti z nájomnej zmluvy. Nárok na poskytnutie zľavy musí byť nájomcom uplatnený u prenajímateľa písomne bez zbytočného odkladu. Nárok na zľavu z nájomného zanikne, ak nebol uplatnený do dvoch mesiacov odo dňa, kedy došlo ku skutočnosti zakladajúcej tento nárok.
Nájomca nie je povinný platiť nájomné iba vtedy a výlučne len za ten čas, keď nájomca vôbec nemohol užívať predmet nájmu ako celok v prípade, že si prenajímateľ neplní/ nesplnil včas a/alebo riadne svoje povinnosti z nájomnej zmluvy.
Nájomca nemá právo zadržiavať a neplatiť nájomné alebo akékoľvek iné platby (ich časť) podľa tejto zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok nájomcu voči prenajímateľovi.

Prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu
O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu do užívania nájomcovi spíšu zmluvné strany odovzdávací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Odovzdávajúci protokol bude obsahovať popis predmetu nájmu, jeho stav, potvrdenie o inštalovaní predmetu nájmu prenajímateľom, dátum a miesto odovzdania.
Podpisom nájomcu na preberacom protokole nájomca potvrdzuje, že predmet nájmu preberá v stave zodpovedajúcom účelu a podmienkam stanovených touto zmluvou. Nájomca súčasne potvrdzuje, že prenajímateľ nemá žiadnu ďalšiu povinnosť vykonať akékoľvek práce za účelom pripravenia predmetu nájmu pre užívanie nájomcom, pokiaľ nie je v príslušnom preberacom protokole zmluvnými stranami uvedené inak.
Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, vyčistený najneskôr v posledný deň platnosti nájomnej zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený na náklady nájomcu uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi s tým vzniknuté preukázateľné a účelne vynaložené náklady do piatich dní od obdržania písomnej výzvy. Ak nájomca nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je prenajímateľ oprávnený uspokojiť svoj nárok z kaucie. Nájomca ďalej súhlasí a uznáva, že v prípade, ak nájomca neodovzdá predmet nájmu najneskôr v posledný deň platnosti nájomnej zmluvy a tak, ako je uvedené v tejto zmluve, je prenajímateľ oprávnený vstúpiť do priestorov nájomcu kde je umiestnený predmet nájmu v ktoromkoľvek čase a bez súhlasu nájomcu a zabezpečiť prevzatie predmetu nájmu a to všetko na náklady nájomcu.
O vrátení predmetu nájmu bude spísaný odovzdávajúci protokol, ktorý bude obsahovať popis predmetu nájmu, jeho stav, dátum a miesto odovzdania.

Práva a povinnosti zmluvných strán
Prenajímateľ je povinný udržiavať Predmet nájmu v užívaniaschopnom stave a zabezpečovať riadne plnenie dohodnutých služieb spočívajúce v pravidelnej údržbe predmetu nájmu v zmysle odporúčaní výrobcu predmetu nájmu tak, aby ho mohol nájomca nepretržite užívať predmet nájmu na dohodnutý účel. Malé opravy do 100,- € (slovom: sto eur) za každú opravovanú položku jednotlivo a bežnú
údržbu na predmete nájmu zabezpečuje nájomca na vlastné náklady. Väčšie opravy zabezpečuje prenajímateľ, a to na vlastné náklady. Pokiaľ potreba väčších opráv bola spôsobená neoprávneným konaním nájomcu, jeho zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov alebo iných tretích osôb, zabezpečí ich vykonávanie prenajímateľ na náklady nájomcu.
Prenajímateľ sa zaväzuje, že nebude nájomcu rušiť pri jeho plnom vykonávaní práv nájomcu k Predmetu nájmu.
Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu (do 48 hodín) potrebu opráv a/alebo údržby, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škody tým spôsobené a nemá nároky, ktoré by mu inak prináležali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať predmet nájmu pre vady, ktoré neboli včas oznámené prenajímateľovi. Prenajímateľ vykoná príslušnú opravu a/alebo úpravu čo v najkratšej lehote od oznámenia.
Nájomca je povinný znášať obmedzenia v užívaní v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie opráv a/alebo údržby predmetu nájmu a prenajímateľ sa zaväzuje vykonať alebo obstarať opravy a/alebo údržby v primeranej dobe a primeraným spôsobom s prihliadnutím na záujmy nájomcu tak aby, nedošlo k vzniku neprimeranej škody spôsobenej nájomcovi v súvislosti s podnikateľskou činnosťou vykonávanou s predmetom nájmu.
Prenajímateľ alebo ním určená osoba je počas trvania nájmu oprávnený/á vykonávať potrebnú technickú kontrolu predmetu nájmu podľa odporúčaní výrobcu predmetu nájmu. Nájomca je povinný znášať obmedzenia v užívaní v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie technickej kontroly.
Nájomca je povinný bezodkladne upovedomiť prenajímateľa pri zmene svojej právnej subjektivity, adresy, prípadne ďalších zmien, ktoré majú vplyv na súčinnosť medzi zmluvnými stranami.
Nájomca preberá na seba všetky povinnosti súvisiace s užívaním predmetu nájmu vyplývajúce zo záväzných právnych predpisov, najmä zo Slovenských technických noriem, hygienických predpisov, predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a ochrany pred požiarmi.
Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v stave a k účelu podľa tejto zmluvy, a to po celú dobu trvania nájomného vzťahu.
Nájomca na vlastné náklady uzatvorí a po celú dobu nájmu bude udržiavať v platnosti poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať najmä nasledovné riziká:
a) poistenie zodpovednosti nájomcu za škody vzniknuté v súvislosti s jeho činnosťami prevádzkovanými na predmete nájmu a zodpovednosti voči nárokom tretích osôb (zahrňujúce predovšetkým poškodenie predmetu nájmu, všetky škody a straty na predmete nájmu a prípady poranenia, úrazu alebo úmrtia osôb a iné);
b) živelné poistenie predmetu nájmu, vrátane poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí vodou z vodovodných zariadení;
c) poistenie rizika krádeže vlámaním do Predmetu nájmu alebo lúpežným prepadnutím a rizika vandalizmu na predmete nájmu a poistenie všetkých súčastí predmetu nájmu;
Nájomca je povinný odovzdať Prenajímateľovi pred zahájením prevádzky predmetu nájmu kópie všetkých uzatvorených poistných zmlúv.
Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať prostredníctvom pracovníkov zaškolených prenajímateľom pre manipuláciu s predmetom nájmu a výlučne na účely, na ktoré je určený pri dodržaní všetkých doporučení a upozornení uvedených v návode na použitie, technickej dokumentácii a iných dokumentov dodaných s predmetom nájmu.
Nájomca je povinný dbať o to, aby nedošlo k nesprávnej manipulácii s predmetom nájmu, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu predmetu nájmu alebo jeho príslušenstva. Nájomca je povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov do predmetu nájmu alebo akýchkoľvek úprav. V prípade preukázaného porušenia tejto povinnosti nájomca zodpovedá za škodu v plnom rozsahu.
Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vstup na miesto kde sa bude predmet nájmu nachádzať, za účelom vykonania kontroly technického stavu predmetu nájmu, za účelom vykonania pravidelnej údržby, za účelom vykonania opráv, ako aj za účelom overenia spôsobu a rozsahu užívania predmetu nájmu a dodržiavania podmienok manipulácie uvedených v návode a príslušnej technickej dokumentácii.
V prípade výpovede nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa alebo odstúpenia od nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa, sa nájomca zaväzuje bezodkladne vydať predmet prenájmu prenajímateľovi a umožniť mu odniesť predmet nájmu z priestorov nájomcu.
Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi akúkoľvek skutočnosť, ktorá by mala alebo by mohla mať podstatný či nepriaznivý vplyv na plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo by významne mohla plnenie týchto záväzkov ohrozila alebo by mohla ohroziť.
Nájomca zodpovedá za škodu vzniknutú na predmete nájmu, ktorá bola spôsobená jeho zamestnancami ako aj inými tretími osobami v súvislosti s neodbornou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie, technickou dokumentáciou alebo pokynmi prenajímateľa
Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. Súčasne s predmetom nájmu sa prenajímateľ zaväzuje odovzdať nájomcovi aj príslušenstvo, technickú dokumentáciu a návod na použitie v slovenskom a/alebo v anglickom jazyku.

Odstúpenie od zmluvy
V prípade, ak prenajímateľ zistí, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, alebo v rozpore s návodom na použitie, technickou dokumentáciou alebo jeho pokynmi, alebo poruší ktorúkoľvek inú svoju povinnosť ktorá jej vyplýva z tejto zmluvy, prenajímateľ má právo jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy je prenajímateľ oprávnený bezodkladne zobrať predmet nájmu nájomcovi. Právo na náhradu škody ostáva týmto nedotknuté.
Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti nájomcu vyplývajúcej z tejto zmluvy. Každé porušenie povinnosti nájomcom uvedenej v nájomnej zmluve sa považuje za hrubé porušenie.
Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až dňom uvedeným v odstúpení od tejto zmluvy, a ak takýto deň v oznámení o odstúpení uvedený nie je alebo je v ňom uvedený skorší deň, potom dňom doručenia tohto odstúpenia nájomcovi.
Nájomca je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak prenajímateľ opakovane porušuje akékoľvek svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a neodstráni také porušenie bezodkladne po doručení písomnej výzvy nájomcu, najneskôr však do tridsať dní nasledujúcich po doručení takejto výzvy
prenajímateľovi; s tým, že pokiaľ náprava takého porušenia vyžaduje vzhľadom k svojej povahe lehotu dlhšiu ako tridsať dní, prenajímateľ začne a bude riadne pokračovať s takou nápravou a písomne oznámi nájomcovi termín, kedy bude porušenie odstránené, čo je nájomca povinný akceptovať.
Odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku sa nedotýka nároku prenajímateľa na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

Ostatné dojednania
Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je predmetom ich obchodného tajomstva a súčasne sa dohodli, že informácie, ktoré si navzájom poskytli pri rokovaniach o uzavretí tejto zmluvy, budú považovať v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka za dôverné.
V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa tieto budú považovať za záväzné aj v prípade ak tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o finančnom lízingu. Ak tvoria súčasť takejto zmluvy, má sa za to, že pojem Prenajímateľ označuje zmluvnú stranu Lízingový prenajímateľ, pojem Nájomca označuje zmluvnú stranu Lízingový nájomca, pojem Nájomná zmluva označuje Zmluvu o finančnom lízingu.